یکشنبه 12 آذر 1402

فراخوان

با عنایت به نزدیک شدن روز ملی صنایع کوچک و تقدیر از واحدهای برتر استان، این شرکت نسبت به تهیه فرم خوداظهاری جهت بررسی واحدهای نمونه اقدام نموده است.لذا متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ 03مردادماه نسبت به تکمیل فرم و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات مربوطه و ارسال به آدرس ایمیل smefars1402@gmail.com و یا به صورت حضوری به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی اتاق 308 اقدام نمایند.

پرسشنامه انتخاب واحد صنعتی نمونه سال 1402.pdf

تنظیمات قالب