چهارشنبه 03 مرداد 1403

پرسش و پاسخ های متداول

پرسش های متداول

1- فرآیند تخصیص در شهرکهای صنعتی فارس چگونه است؟:

    1- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی

    2- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت

    3- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی

    4- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی (توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان)

    5- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه

    6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی

    7- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان

    8- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان

    9- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان

    10- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی

    11- دریافت پایان کار (بصورت رایگان) از شرکت شهرکهای صنعتی استان

     ضمنا با توجه به راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک سازمان و شرکت های استانی امکان واگذاری الکترونیکی زمین صنعتی از طریق ثبت نام و تایید هویت در درگاه مذکور از آدرس زیر امکان پذیر می باشد.

    eservice.isipo.ir

 

2-فرآیند اجرای طرح در خارج از شهرکهای صنعتی چگونه است؟

    1- انتخاب زمین با رعایت مقررات صنعتی از جمله ممنوعیت 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری مرکز کلان شهر شیراز ، مقررات زیست محیطی و ...

    2- معرفی محل زمین به دستگاههای اجرائی ذیربط از جمله محیط زیست و در صورت ضرورت اداره کل نظارت بر مواد غذائی، داروئی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور

    3- تایید نقشه ساختمانی توسط واحد مرتبط در وزارت کار و امور اجتماعی

    4- اخذ پروانه ساخمانی از شهرداری و یا فرمانداری منطقه محل اجرای طرح

    5- پیگیری مراحل تامین آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه خانه فاضلاب و ....

3- ساز و کار اجرایی و فرآیند انجام کار:

 

3- ظوابط ساخت و ساز در شهرک های صنعتی فارس ؟

ضوابط ساخت و ساز در قطعات : مجموعه مقرراتی که چگونگی و نحوه ساخت و ساز در قطعات را تبیین می کند . مقررات وضع شده در راستای سیاستها و تصمیمات متخذه در جهت احداث قطعات می باشد.اجرای این سیاستها منجر به یکسان سازی سیمای بصری در شهرک/ناحیه صنعتی در گستره فضای ملی می گردد.

سطح احداث: مساحتی از قطعه زمین تخصیصی که پس از رعایت کلیه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز قابلیت ساخت و ساز در آن وجود دارد.

زیربنا: مجموع مساحت کف های دارای سقف هر طبقه که شامل تمام ساختمانهای صنعتی، اداری، نگهبانی، انبار و تأسیساتی خواهد بود و به مترمربع بیان می شود.

سطح اشغال: نسبت سطوح احداث شده در همکف به مساحت کل زمین که به صورت درصد بیان می گردد.

برجلو: ضلعی از قطعه زمین است که در جوار خیابان دسترسی قرار گرفته است.

بر جانبی: ضلعی از قطعه زمین است که در طرفین قطعه زمین واقع شده است.

بر پشت: ضلعی از قطعه زمین است که در مقابل بر جلو قطعه زمین واقع شده است .

حریم: حداقل فاصله فیمابین مستحدثات مصرح در این ضوابط را حریم می نامند.

مجوز احداث بنا: مجوزی است که قبل از هرگونه عملیات ساخت و ساز براساس نقشه های تایید شده توسط مراجع ذیصلاح، متقاضی ملزم به اخذ آن از شرکت استانی می باشد. (برابر با مجوز احداث ساختمان وفق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران)

گواهی ساخت و ساز: گواهی است که براساس تطبیق پیشرفت فیزیکی وضع موجود با مجوز احداث بنای واحد صنعتی توسط شرکت استانی صادر می گردد.

گواهی پایان کار: گواهی است که به درخواست متقاضی پس از تکمیل عملیات ساخت و ساز و مطابقت با نقشه های مصوب و مجوز احداث بنا توسط شرکت استانی صادر می گردد.(برابر با گواهی پایان ساختمان وفق ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران)

 

فصل دوم: مجوز احداث بنا، ضوابط طراحی، اجرا و نظارت

   2-1- انجام هرگونه عملیات اجرایی در واحدهای صنعتی مستلزم دریافت مجوز احداث بنا (بر اساس مفاد دفترچه قرارداد) از شرکت استانی بوده و طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه ضوابط مربوط به ساخت و ساز واحدها و رعایت مقررات ملی ساختمان، قوانین کار می باشد.

تبصره : حسب نوع تولید رعایت سایر الزامات دستگاههای ذیربط در فرآیند طراحی و ساخت واحد ها الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت متوجه طرف قرارداد می باشد.

 

   2-2- جهت انجام خدمات طراحی،محاسبه و نظارت در خصوص عملیات اجرایی و اخذ تائیدیه آنها ، طرف قرارداد مکلف است مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح استفاده نماید.

   2-3- در صورت نیاز به هرگونه تغییر در نقشه های تائید شده طرف قرارداد مکلف است نقشه های اصلاحی را با رعایت مفاد بند 2-2 به شرکت استانی ارائه نماید.

   2-4- نظارت ناظر نافی مسئولیت طرف قرارداد نمی باشد و در صورت تخلف، تبعات و مسئولیت ناشی از آن متوجه طرف قراداد نیز می باشد.

   2-5- طرف قرارداد مکلف است برای شروع اقدامات اجرائی با مهندس ناظر هماهنگی لازم را بعمل آورد.

   2-6- مهندس ناظر مکلف است وفق مقررات و ضوابط از لحاظ انطباق ساخت و ساز با مجوز احداث بنا و نقشه های مصوب ، کنترل های لازم را بعمل آورده و گزارش های مرحله ای را به شرکت استانی در مهلت مقرر ارایه نمایند و در پایان کار مراتب را گواهی نماید.

   2-7- مهندس ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز ملزم به ارائه گزارش به شرکت استانی بوده و در صورت عدم اعلام تخلف، شرکت استانی می تواند مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.

2-8- درصورت بروز هرگونه تخلف در مراحل ساخت و ساز نمایندگان شرکت استانی در راستای نظارت بر ساخت و ساز واحدها می تواند مانع ادامه عملیات اجرائی شوند. 

 

فصل سوم: زیر بنا

   3-1- حداکثر زیربنای ساختمان نگهبانی 80 مترمربع و فقط در یک طبقه می باشد که در قطعات بالای 20000 مترمربع، زیربنای آن مطابق طرح مصوب تا 120 مترمربع ، می تواند افزایش یابد.

 تبصره: در صورت صدور مجوز ورودی دیگر برای واحد صنعتی توسط معاونت فنی شرکت استانی احداث ساختمان نگهبانی دیگر بلامانع می باشد.

 

3-2- در صورت پیشنهاد معاون فنی و تایید مدیرعامل شرکت استانی متناسب با نوع تولید، سطوح تجهیزات و تاسیسات خطوط تولید روباز (به استثنای پایپینگها)، انبار روباز و سایت روباز و تصفیه خانه های فاضلاب می تواند به عنوان بخشی از زیربنای همکف (جهت محاسبه سطح اشغال) لحاظ گردد.

 

فصل چهارم: سطح اشغال

   4-1- سطح اشغال قطعات صنعتی در شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تقاضا محور 40درصد و در سایر شهرکها / نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 35 درصد منظور می گردد.

   4-2- سطح اشغال شامل مجموع سطوح ساختمان های تولیدی، اداری، نگهبانی، پست برق، پست گاز، انبار

مسقف، مخازن هوایی یا زمینی ، پیش تصفیه ها و مفاد بند 3-2 می باشد.

   4-3- میزان سطح اشغال فضای سبز 15 درصد می باشد. جهت صرفه جویی در مصرف آب، فضای سبز با گونه ها و پوشش گیاهی مناسب با اقلیم منطقه ایجاد گردد.

تبصره: واحدهای صنعتی می توانند در صورت عدم امکان رعایت سطح اشغال فضای سبز به میزان 15 درصد، حداکثر 5 درصد از فضای سبز احداثی را خارج از قطعه زمین تخصیصی با هماهنگی شرکت استانی در مشاعات شهرک/ناحیه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی مربوطه احداث نماید و یا توسط شرکت استانی احداث و هزینه آن به حساب بدهی متقاضی لحاظ گردد.

   4-4- در قطعاتی که امکان رعایت حداقل سطح اشغال وجود ندارد. حداقل سطح اشغال با رعایت حرایم مندرج در فصل 6 و تصویب هیات مدیره شرکت استانی مشخص می گردد.

   4-5- در صورت درخواست ایجاد پارکینگ توسط طرف قرارداد استاندارد پارکینگ مسقف برای هر سواری 15 متر مربع می باشد . قطعات تا 1000 متر مربع می تواند نسبت به تامین 2 واحد پارکینگ و برای قطعات بیش از 1000 متر مربع به ازای هر 1000 متر مربع مازاد برآن یک واحد پارکینگ اضافه گردد .

 

فصل پنجم: ارتفاع و طبقات

   5-1- حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداری 3 طبقه (12 متر بدون احتساب خرپشته) می باشد.

در صورت درخواست متقاضی مازاد بر احداث سه طبقه با ارائه طرح و بررسی توسط معاونت فنی و تائید هیات مدیره شرکت استانی امکان پذیر می باشد.

4- استقرار واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی فارس چه مزیت هایی دارد؟

    تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی با توجه به مکان‌یابی و طراحی انجام شده مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک‌سازی

    عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت‌، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و…

    مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها

    ایجاد شرایط لازم به منظور هم‌افزایی صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

    فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های مرتبط به یک صنعت در محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعتی

    ارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار واحدهای صنعتی

    کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده توسط شهرک‌های صنعتی از جمله تصفیه خانه فاضلاب

    امکان اجاره و خرید کارگاه‌های کوچک آماده و پیش‌ساخته بمنظور تسریع در بهره‌برداری و اشتغال‌زایی

    واگذاری اداره شرکت‌ها و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع

    پرداخت نقد و اقساط هزینه‌های حق بهره‌برداری (انتفاع) از تاسیسات

    برخورداری از برخی معافیت‌های مالیاتی

    استقرار در زمین طراحی شده برای فعالیت صنعتی و مطابق با استانداردهای فنی

    بهره‌مندی از تاسیسات زیر بنایی (آب، برق، گاز، تلفن، تصفیه خانه فاضلاب و …) طراحی شده برای صنایع

    صدور رایگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا

چه صنایعی درشهرک های صنعتی استان در   اولویت تخصیص منابع قراردارند؟:

1- صنایع کوچک اولویت دار بر اساس اسناد ملی و استانی مرتبط

2- صنایع کوچک دانش بنیان، های تک (صنایع نوین)، صادراتی

3-  صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و شهرکهای فناوری

4- واحدهای عضو خوشه های کسب و کار و اجزای شهرک های فناوری با تایید و مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی استان (مطابق بسته های راهبری مصوب هیئت مدیره سازمان)

5- اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک‏های فنی و اعتباری با طرح‏های صنایع کوچک که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد و طرح های دانش بنیان و های تک می باشد. (تعیین پیشرفت فیزیکی برای طرح های داخل شهرکهای صنعتی بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان و برای طرح های خارج از شهرک های صنعتی نیز سازمان صمت استانی میباشد)

6- اولویت پرداخت تسهیلات از محل طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و طرح کمک‏های فنی واعتباری به صنایع لبنی صرفا به واحدهای کوچک به بهره داری رسیده در زمینه نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار و رفع عارضه های موجود می باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب