فهرست خدمات و فرآیندهای سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
شناسه عنوان دانلود شناسنامه وب سايت راهنما پيامک پيشخوان
13091726000
صدور مجوز حق بهره برداری زمين، اعيانی وتاسيسات شهرك، نواحی صنعتی ومناطق ويژه اقتصادي وتحويل زمين
مشاهده
-
13091727000
مجوز تغييرات قرارداد حق بهره برداري در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091727100
صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091727101
صدور مجوز تغيير نام قرارداد در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091727102
صدور مجوز تجميع قرارداد در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091727103
صدور مجوز تفكيك قرارداد در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091727104
صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091728000
مجوز شهرك ها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728100
صدور پروانه تاسيس شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728101
تمديد پروانه تاسيس شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728102
صدور پروانه بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728103
ابطال پروانه تاسيس شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728104
ابطال پروانه بهره برداري شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728105
صدور پروانه توسعه شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728106
تمديد پروانه توسعه شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728107
صدور پروانه بهره برداري توسعه شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728108
ابطال پروانه توسعه شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091728109
ابطال پروانه بهره برداري توسعه شهركها و نواحي صنعتي غير دولتي
-
13091729000
مجوز احداث واحدها، در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091729100
صدور مجوز احداث بنا در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091729101
تمديد مجوز احداث بنا در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091729102
صدور گواهي ساخت و ساز در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091729103
صدور گواهي پايان كار در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091730000
مجوز تغيير كاربري / تغییر فعالیت واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091730100
مجوز تغییر كاربري واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091730101
مجوز تغییر فعالیت واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091731000
ارائه خدمات عمومي به واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091731100
صدور قبوض فاضلاب بهاي واحد هاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091731101
صدور قبوض آب بهاي واحد هاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091731102
صدور قبوض حق شارژ واحد هاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091731103
ارائه انواع معرفي نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13011732000
صدور مجوز ارائه تسهيلات در قالب كمك هاي ‌فني اعتباري و وجوه اداره شده به صنايع كوچك و متوسط
-
13011732100
صدور مجوز ارائه تسهيلات در قالب كمك هاي وجوه اداره شده به صنايع كوچك و متوسط
-
13011732101
صدور مجوز ارائه تسهيلات در قالب كمك هاي‌فني اعتباري به صنايع كوچك و متوسط
-
13011733000
استقرار متقاضيان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091734000
صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091735000
صدور معرفي نامه جهت ضمانت نامه هاي اعتباری براي صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي مستقر در شهركها, نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
18051736000
آموزش شاغلين صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي مستقر در شهركها, نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و ذينفعان خوشه هاي كسب و كار
-
13011737000
برگزاری تورهاي صنعتی و اعزام نمايندگان صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي مستقر در شهركها, نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به خارج از كشور
-
13011737101
برگزاري تورهاي صنعتي براي واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13011737102
اعزام نمايندگان صنايع كوچك و متوسط و واحد هاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و ذينفعان خوشه هاي كسب و كار به خارج از كشور
-
13081738000
حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مرتبط با صنايع مستقر در شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13081739000
اجراي طرح هاي پژوهشي مرتبط با صنايع كوچك و متوسط و شهركها, نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091740000
صدور معرفي نامه جهت پذيرش صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي مستقر در شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در بورس كالا و فرابورس
-
13091740100
صدور معرفي نامه جهت پذيرش صنايع كوچك و متوسط، واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و ذينفعان خوشه هاي كسب و كار در بورس كالا
-
13091740101
صدور معرفي نامه جهت پذيرش صنايع كوچك و متوسط، واحدهاي مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و ذينفعان خوشه هاي صنعتي در فرابورس
-
13011741000
حمايت و راهبري پروژه هاي صنايع كوچك و متوسط از طريق مركز مبادله پيمانكاري در خوشه هاي كسب و كار، شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13011742000
حمايت از ارائه خدمات فناورانه به صنايع كوچك و متوسط و واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و ذينفعان خوشه هاي كسب و كار
مشاهده
-
13011743000
شناسايي، راهبري و حمايت از توسعه خوشه هاي كسب و كار
-
13011744000
حمايت از ايجاد و توسعه كنسرسيوم هاي صادراتي و شركت هاي مديريت صادرات
-
13091745000
ارائه خدمات مشاوره اي به واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي، صنايع كوچك و متوسط و ذينفعان خوشه هاي كسب و كار
مشاهده
-
13011746000
اعطاي مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداري در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091747000
ارائه وضعيت مالي به طرف قرارداد حق بهره برداري در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091748000
تسويه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداري در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091749000
انتقال قطعي سند مالكيت طرف قرارداد حق بهره برداري در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13091750000
صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهاي حق بهره برداري مستقر در شهرك ها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13041751000
اطلاع رساني امور مرتبط با صنايع كوچك و متوسط و شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-
13041752000
بازرسي و رسيدگي به شكايات كليه ذينفعان مرتبط با شهركها، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
-